Bạc duyên

——- BẠC DUYÊN——– 

Truờng xưa lẻ bóng đứng giữa sân 
Bạn cũ phuơng xa kỉ nhạt dần 
Lặng lẽ sân truờng tìm bóng 
Hạ Âm thầm lớp cũ kiếm nàng 
Xuân Bao năm vẫn sống đời cô lẻ 
Trọn kiếp lưu tồn kẻ độc thân 
Định mệnh gieo neo đời mãi đợi 
Buồn duyên bạc số cứ xoay vần 
—- Dũng Black….

Trả lời