Ta từng

Ngày tàn , tháng cạn – người đâu ?
Mắt môi – môi mắt một màu nhớ thương
Nhịp chân chắc lỡ dặm trường
Hẩm hiu có lẻ người dưng quên rồi

Nhớ người, người nhớ gì tôi
Phần ba cái kiếp cuộc đời nỗi trôi
Tình này đệm khúc cho vui
Duyên này không nợ trả người, ta đi

Chuyện đời lắm lúc , nhiều khi
Người đem ngã giá mà ghi nợ đời
Chúng mình đâu phải trò chơi
Tình mình rồi cũng môt thời phải không

Chúng mình rồi có gì chung
Ngoài năm tháng ấy đả từng có nhau
Thời gian bản án dài lâu
Làm cơn gió thoảng qua nhau , hỡi người !

Hạnh ngok

Trả lời