Tùy tục

TÙY TỤC

Nguyễn Trọng
Đến hỏi cô em mượn chiếc “ghe”?
Bừng bừng mặt đỏ vội tay che!
Chồng em đã có ai nào giám
Vợ ảnh yên bề chớ hỏi nghe!
Mượn tắm bơi sông dùm hộ nhé?
Cho đằm lội bến giúp qua hè
Xem qua thử lại cười rung bụng
Bắc gọi là thuyền Nam cứ “he”!

Trả lời