Vợ dặn chồng

Làm trai cho đáng nên trai
Mười điều vợ dặn chớ sai điều nào
Thứ một. Không được nhậu nhiều
Đúng năm rưỡi chiều là phải hồi gia
Thứ hai. Không được lân la
Những nơi thư giãn. Mát xa mát gần
Thứ ba. Cứ mỗi cuối chiều
Chở vợ đi sắm áo quần thời trang…
Thứ tư. Tiền thưởng tiền lương
Lãnh về nộp đủ. Vợ thương nhất đời
Thứ năm. Vợ có lắm lời
Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe

Thứ sáu. Tiền định đổi xe
sắm vàng cho vợ đi khoe xóm giềng
Thứ bẩy. Là phải thật siêng
Giúp vợ đi chợ nấu ăn giặt đồ…
Thứ tám. Không được có bồ
Không được tơ tưởng mấy cô chân dài…
Thứ chín. Không được bạc bài
Không được đề đóm có ngày tan gia
Thứ mười. Không được bê tha
Việc nước chu tất. Việc nhà đảm đang…..

HuyenMy

Trả lời