Phận đời – Dũng Black

PHẬN ĐỜI

Âm thầm khắc khoải vọng hằng đêm 
Giá buốt se tim lạnh gối mềm 
Đợi bóng ai về ru giấc nhẹ 
Chờ nguời chẳng thấy ngủ nào êm 
Vuờn dâu thiếu bóng hoang tàn bãi 
Rặng liễu cô liêu rũ truớc thềm 
Dứt mộng nhân duyên tim cũng chết 
Ôm sầu lẻ bóng nghĩ buồn thêm.!.
 ——-Dũng Black ——

Trả lời