Thơ chế vui tình yêu như …

Tình yêu như thể rút thăm,

Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. 
Tình yêu như thể đi câu, 
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. 
Tình yêu như thể quan tài, 
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. 
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay. 
Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. 
Tình yêu như thể điểm mười, 
Có học cho hết cả đời vẫn mong. 
Tình yêu như thể đuôi công, 
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. 
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Sưu tầm

Trả lời