Bới vì tớ yêu cậu

Bới vì tớ yêu cậu

Tớ thích cậu một chút
Nhưng đủ để yêu thương
Những ngày dưới mái trường
Yêu thương đâu dám nói
Tớ nhở cậu một chút
Nhưng đủ đế khắc tên
Khắc tên cậu vào tim
Đế chìm trong lí trí
Tớ yêu cậu một chút
Nhưng đủ đế tim đau
Vì mình biết ngày sau
Mình xa nhau mãi mãi…
Dũng Black

Trả lời