Đêm nay tôi mơ thấy

Đ ê m . n a y . t ô i . m ơ . t h ấ y 
Đêm nay tôi mơ thấy
Mình ăn mặc rất sang
Như trong một tiệc cưới
Trước mặt tôi là nàng
Tôi nói: này em ơi
Ta sắp thành chồng vợ
Tôi bỗng thấy lời tôi
Như nghẹn ngào trong cổ
Nàng bỗng khóc ào lên
Ôi hai con mắt đẹp!
Ban ngày, tôi bị lừa
Đêm mơ tôi vẫn thích 
*
– Heinrich Heine
(Tế Hanh dịch)

Trả lời