Lỗi nhịp

Cung đàn lỗi nhịp phím buông lơi
Bỏ mặc mình em giữa chợ đời
Có phải tình này đang hụt hẫng
Hay là nghĩa ấy đã chơi vơi
Hoa tàn sớm Hạ người nhanh bước
Lá trút chiều Đông kẻ vội rời
Nốt nhạc đường tơ sầu tóc rối
Bao giờ lại nối mạch nguồn khơi.

Thục Nương

Trả lời