Mệt và không mệt

Vui cười không mệt, buồn phiền mới mệt.
Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt.
Chân thật không mệt, gian dối mới mệt.
Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt…
Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt
Chung tình không mệt, đa tình mới mệt
Thể chất mệt chưa thật mệt, tâm can mệt, mới mệt.
Cuối cùng.
Đọc những điều này không mệt, thực hành mới mệt!
St.

Trả lời