Mượn tửu tìm quên

MƯỢN TỬU TÌM QUÊN 

Men tình đã hết vẫn còn cay 
Cạn chén li bôi lại rót đầy 
Bóng hạc bay xa mòn mỏi đợi 
Hình mai thấp thóang nhớ thêm dày 
Thuyền quên hẹn uớc trôi theo sóng 
Bến nhớ câu thề gởi gió bay 
Uống mãi chưa say sầu gấp bội 
Ngồi ôm chén tửu dáng hao gầy…! 
 Dũng Black….