Túy vương sầu 4

******* TÚY VƯƠNG SẦU 4 ******

Canh thâu muợn túy giải thiên sầu
Chốn tạm duơng trần nản bấy lâu
Vạn cổ nhân gian hòa bách diện
Nghìn thu thế thái lẫn muôn màu
Luân thường lắm kẻ vờ xem trọng
Đạo lí bao nguời giả thấm sâu
Chán cảnh duơng trần đen lẫn trắng
Tàn canh nhập tửu chửa vơi sầu!
Dũng Black

Trả lời