Thân cát bụi trở về cát bụi

Thân Cát bụi rồi trở về Cát bụi
Cõi trần gian là gác trọ muôn loài
Mọi toan tính lợi danh trên đồng loại
Bia miệng đời mang mãi đến nghìn năm.

Thân Cát bụi rồi trở về Cát bụi
Cuộc trần ai kiếm chát một đống vàng
Khi nhắm mắt vàng không chôn theo xác
Nếu mang theo bị quật mộ phơi rang.
Thân Cát bụi rồi trở về Cát bụi
Chữ ân tình đọng mãi với thời gian
Thế hệ sau ngẩng cao đầu viên mãn
Không cúi đầu trước tiếng xấu mẹ cha.

Thân Cát bụi rồi trở về Cát bụi
Ánh Đạo tràng chiếu tỏa rực hào quang
Gạt bến mê quay đầu về cõi sáng
Bến hư không rộng bước đến Tây Phương.

Thân Cát bụi rồi trở về Cát bụi
Của phù du có đó cũng như không
Xin nhớ cho thân ta là Cát bụị
Bạc vàng,danh hư ảo Bến sau cùng.

@Chung Văn

 

Trả lời