Chồng già

CHỒNG GIÀ

Nguyễn Trọng
Vợ trẻ chồng già có chán không?
Người ham cấy lúa kẻ trồng bông
Cơm ngon bỏ phí đòi ăn phở
Chả ngậy dư thừa kiếm thịt công
Sức yếu còn mong hòng của lạ
Mềm gân cứ thích đợi chờ trông
Bàn đi tính lại thôi đành chịu !
Sụn rắn nhường đời cháo để ông.

Trả lời