Thơ về rượu thăm bạn

Thương ông ông ốm vì rượu
Ông say ông ngã để biêu cái chần
Thương ông vợ con phàn nàn
Thăm ông tôi biếu quả càm cân tao
Mong ông chén thật mạnh vao
Hoa quả lắm chất dồi dào sinh tô
Thuốc thang ông gắng tẩm bô
Khỏi mang tiếng xấu là đồ quá chen.
Sưu tầm

Trả lời