Tìm Mẹ

Tìm Mẹ
Con tìm trong vạt cỏ thu
Có màu áo mẹ sa mù tà phai
Quơ tay không chút hình hài 
Còn đâu bóng mẹ đã ngoài mây xa
Lòng con bao nỗi thiết tha
Con đi tìm mẹ biết là nơi đâu
Sông quê buồn mấy nhịp cầu
Còn vương bóng mẹ đậm mầu áo xưa.
TT

Trả lời