Dòng sông mẹ

Chiều buông hạt nắng vu vơ
Sông quê ai thả câu thơ giữa dòng
Một dòng mấy khúc đục trong…
Bên tươi màu nắng-bên hồng sắc hoa
Bên sương rụng, bên mưa sa
Vẫn chung dòng chảy quê ta dặt dìu…
Dõi theo dáng mẹ liêu xiêu
Thân cò lặn lội bóng chiều dần xa

Thời gian ghi dấu phôi pha
Dòng sông mẹ chảy trong ta suốt đời…

Trả lời