Kỷ niệm buồn

Kỷ niệm buồn
Ta gửi vào mây những nỗi sầu 

Treo vào trong gió đến nơi đâu? 
Đưa theo làn khói xanh lan tỏa 
Vương lại rặng cây chút tình đầu.. 
Gửi lại cho ai những ngày thơ 
Kỷ niệm vui buồn, thuở vẩn vơ 
Tâm hồn chưa đục màu tình thắm 
Áo dài tha thướt đến ngẩn ngơ 
Gửi lại cho đời chút buồn vui 
Thân ta gửi lại nắm đất tàn 
Ai ghi bia đá, hương phất phản 
Nét chữ nghiêng nghiêng, nét khói nghiêng…