Lỡ duyên

Một chiều tôi nhặt tình rơi,
Tan hoang vỡ vụn, chơi vơi giữa dòng.
Xót xa ứa lệ lưng tròng,
Co ro dáng nhỏ, lòng không mong gì.
Thế là từ đó tôi si,
Đêm thì thương tưởng, ngày thì nhớ nhung.
Nguyện làm suốt kiếp tình chung.
Nghĩa nhân kim cải sẽ cùng nhau chia.
Đâu ngờ vào một ngày kia.
Yêu đương vỗ cánh bay dìa nơi xa.
Chắc là do trận phong ba,
Hay là do bậu không qua bảo lòng !!
Thôi đành tiếp tục phòng không.
Chép thương vào nhớ, tình nồng vào thơ.
Cũng là chỉ để dành mơ.
Mỗi khi chiều xuống thẫn thờ mà thôi.
Dẫu sao cũng lỡ duyên rồi,
Xin lưu giữ mãi tình côi vào hồn ..

+Nguyễn ngọc Hồng Phước

Trả lời