Nhớ hôm nào …

Nhớ hôm nao tình buồn biết mấy

Để quên đời tìm chút niềm vui
Người say sưa vui với cây đàn
Tình đã lỡ không hờn không oán
Rồi từ đó khi buồn người hát
Với cây đàn dạo phím ngân nga
Vì khi buồn người mới hát ca
Dù lỡ nhịp vui nào ai nhớ ?!
Nguyễn Hữu Hiệp

Trả lời