Đ ư…ơ…c !

Được

Sống một kiếp người , bình an là được 

Hai bánh bốn bánh , chạy được là được 

Tiền ít tiền nhiều , đủ ăn là được 

Người xấu người đẹp , dễ coi là được 


Người già người trẻ miễn khỏe là được 

Nhà giàu nhà nghèo , hòa thuận là được 

Ông xã về trễ , miễn về là được 

Bà xã cầu nhàu , thương mình là được 


Tiến sĩ cũng được , bán rau cũng được 

Tất cả phiền não , biết xả là được 

Kiên trì cố chấp , biết quên là được 

Bạn bè xa gần , nhớ nhau là được 

KO phải có tiền muốn gì cũng được 

Tâm tốt việc tốt , số mệnh đổi được 

Ai đúng ai sai , trời biết là được 

Tu đức tích thân , kiếp sau cũng được 

Tóm lại là …Đ ư…ơ…c !
Sưu tầm

Trả lời