Lặng Lẽ Hồ Dzếnh

Lặng Lẽ  
Hồ Dzếnh

Tôi không chọn nắng, cầu mưa, 

Nhớ người không cứ về trưa hay chiều . 
Tôi yêu vì nắng cây reo, 
Bướm bay vô cớ, gió vèo tự nhiên. 
Đời tình: hoa thắm thêu duyên, 
Tóc mây vắt mộng, mắt huyền gợi mơ . 
Em là “người ấy” hay cô 
Sầu chung duyên kiếp làm thơ, đủ rồi . 
Tôi tin người để tin tôi, 
Để tin tưởng mãi rằng đời dễ tin. 
Tôi vui lòng sống trong im, 
Hồn nương bóng gió, lời chim đến người . 
– Yêu là khó nói cho xuôi, 
Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh ?