Kiếp sầu – Dũng Black

KIẾP SẦU 

( bát điệp Sầu ) 
Âu sầu lẻ bóng ngắm trời mây 
Để giọt sầu rơi đứng mãi vầy 
Giận kẻ gieo sầu ôm trái đắng 
Yêu người bội ước chuốc sầu cay 
Men sầu uống mãi chưa buồn tỉnh 
Tửu đắng vuơng sầu chỉ muốn say 
Nhất túy tiêu sầu ai nói vậy.?! 
Trăm lần túy lúy vẫn sầu đây.
 Dũng Black

Trả lời