Thời gian

Thời gian trở gót qua mau
Xuân tàn hoa úa đắng lòng bi ai
Chênh chao cõi nhớ canh dài
Hoa đào năm cũ còn cười gió đông
Sương đêm giăng lưới nhuộm sầu
Héo hon hoang lạnh nhuốm màu chia ly
Lỡ làng một bản tình ca
Ướt mi nhòa nhạt châu sa đôi dòng
Lối về lẻ bóng nhạt lòng
Còn chăng tình mộng , môi hồng em trao
Tìm nhau bóng xế gầy hao
Thương nhau chẳng đặng mất nhau trọn đời
Bao đông vàng võ buông lơi
Dáng xưa phai úa , xuân thì qua nhanh

@Sưu tầm

Trả lời